اپیزود هفدهم – عبور از خط

چه مخلوق عجیبی است انسان، شریف و آزرده در خرد و تعقل بیکردان در شعور و استعداد، چابک و قابل ستایش در شکل و حرکت فرشته سان در کنش و خدا گونه در ادراک ویلیام شکسپیر   پادکست اگزون، رگه هایی از هوس بازی بی انتهای طبیعت