اپیزود چهاردهم – موجودات مهم زیست شناختی جفت جفت خلق میشوند؛ قسمت دوم: عکس شماره 51

واتسون و کریک با این جمله مقالشون رو تموم کردن: این نکته از نظر ما دور نمانده است که نوع خاص گروه بندی ما در باره این باز های عالی، ممکن است در آینده راهی را برای ساز و کار کپی سازی ماده ژنتیکی را پی روی” پژوهش گران قرار بدهد” با اهمیت ترین ویژگی …

اپیزود چهاردهم – موجودات مهم زیست شناختی جفت جفت خلق میشوند؛ قسمت دوم: عکس شماره 51 ادامه »