اپیزود پنجم – تقلب

داستان یکی از بزرگترین سرقت های علمی جهان تو این قسمت رفتیم سراغ بی توجهی هایی که به مندل میشد و نهایتا به باز کشف نظریش و ایجاد علم ژنتیک پرداختیم.