اپیزود چهارم – کشیش

داستان مندل و مشکلاتی که برای کشف راز صفات موروثی داشت. .تو اپیزود چهار رفتیم سراغ گرگور مندل و داستان پر مشقتی که داشت، از درگیری هاش با کلیسا تا اینکه هیچوقت کسی جدیش نگرفت