اپیزود سوم – منشاء انواع

داستان اتفاقات و کشمکش های بعد از انتشار نظریه داروین تو اپیزود دو رفتیم سراغ گرفتاری هایی که بعد از انتشار نظریه منشا انواع برای داروین پیش اومد نهایتا هم به راه حل هایی که ارائه شد پرداختیم