بلاگ

بلاگ

حتی ما هم یه بلاگ داریم!

خب، واقعا بعضی اطلاعات و اتفاقات هستند که نه قابلیت پخش در قالب پادکست روداره و نه در قالب ویدیو. شما می‌تونید اخبار زیستی، پیشرفت‌های زیست‌شناسی و همچنین اتفاقاتی که در اگزون رخ میده رواز این بخش دنبال کنید.

پادکست اگزون

رگه هایی از هوس بازی بی انتهای طبیعت